United States

A

C

F

N

T

M

I

R

W

D

G

H

K

L

O

P

S

U

V

0.35743